กล้องวัดระดับท็อปคอน TOPCON Optical Level รุ่น AT-G6 GL
ชื่อสินค้า : Topcon รุ่น AT-G6GL
คุณสมบัติ : • เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
• กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
• มีกำลังขยาย 24 เท่า
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 30 มิลลิเมตร
• ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร มีความกว้าง 2.6 เมตร ( 1° 30´)
• ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.5 เมตร
• ค่าตัวคูณคงที่ 100 และค่าบวกคงที่ เป็น 0
• ระบบอัตโนมัติใช้ Compensator
• ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา
• ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน ระยะทาง 1 กม. ความคลาดเคลื่อน ± 1 ม. / กม.
• ความไวของระดับน้ำฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
• มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 102 มม.
• อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา
• อ่านค่ามุมราบโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
• โครงสร้างสามารถป้องกันน้ำได้
• ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001