กุญแจเลื่อนด้ามสั้่นพิเศษ แอมโปร SPECIAL SHORT-HANDLED WRENCHES AMPRO

ปากจับได้ 1″

เกลียวหนอนแข็งพิเศษ (PRECISION) มี SCALE ที่หัว