บ๊อกชุด 24ตัวชุด KOCHE 24 Pcs 3/8”DR. Socket & Screwdriver Set

Contents :

– 16 Pcs 3/8” DR.Sockets 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,20 , 21 , 22 mm.

– 1 Pcs : 3/8” DR. Ratchet Handle (W/Pusher)

– 1 Pcs : 3/8” DR. 6” Sliding T-Handle

– 1 Pcs : 2 Way Screwdriver

– 2 Pcs : 3/8” DR. Extension Bar 3” & 6”

– 1 Pcs : 3/8” DR. Universal Joint

– 1 Pcs : 3/8” DR. 10” Flex Handle

– 1 Pcs : Steel Case

Relate  Products