ก้านต่อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบตเตอรี่บ๊อช 2609002041 Bosch Telescopic Handle for ISIO Cordless shape and edge