แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
ระยะเวลาการใช้งาน 350 นาที
ประเภทไฟ 1 watt LED
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.3 กก