รหัสสินค้า เครื่องท่ี่ใช่คู่กัน แกนเกลียว
SFS CC-GRIND-SOLID100 M10 เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว แกน M10 M10
SFS CC-GRIND-SOLID115/125 M14 เครื่องเจียร์ 4 นิ้วครึ่ง/5นิ้ว แกน M14 M14
SFS CC-GRIND-SOLID115/125 5/8″ เครื่องเจียร์ 4 นิ้วครึ่ง/5นิ้ว แกน 5/8″ 5/8″
SFS CC-GRIND-SOLID150/180 M14 เครื่องเจียร์ 6 นิ้ว/7นิ้ว แกน M14 M14
SFS CC-GRIND-SOLID150/180 5/8″ เครื่องเจียร์ 6 นิ้ว/7นิ้ว แกน 5/8″ 5/8″