กำลังแบตเตอรี่    18 โวลท์
ความเร็ว 0-3,000 รอบ/นาที
ช่วงชัก 28.6 มม
น้ำหนัก 3.4 กก