SPECIFITION
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 240 W
ความเร็วหมุนเปล่า 14,500 rpm
อัตตราแกว่นสั่นสะเทือน 24,00 rpm
ระยะการสั่น 1.60 mm.
ขนาดของกระดาษทราย 115×140 mm.
ขนาดฐานรอง 110×100 mm.
น้ำหนักของเครื่อง 1.50 kg.