กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 0-2,650 รอบ/นาที
เจาะคอนกรีต/เหล็ก/ไม้ 13/10/20 มม.
น้ำหนัก 1.5 กก.