ประแจปอนด์ พร้อมกล่องพลสติก ครอสแมน

เบอร์รุ่น แกน ขนาด
97-921 1/4″ 14″(40-250In-LB)/4.5-28.3 N-M