ความจุถัง

30 L

อัตราแรงดัน

5:1-8:1

ขนาดสายส่ง

3 M

แรงดันอากาศ

6-9  kg/cm2