SPECIFICATIONS

Specifications Range Best Accuracy

Model UT33B

DC Voltage (V) 200mV/2000mV/20V/200V/250V ±(0.5%+2)

AC Voltage (V) 200V/250V ±(1.2%+10)

DC Current (A) 200mA/200mA/10A ±(1%+2) 2000mA/20mA/200mA/10A

Resistance (W) 200W/2000W/20kW/200kW/20MW 200W/2000W/20kW/200kW/20MW/200MW

Temperature (°C) -40 °C~1000°C

Temperature (°C) -40 °F~1832°F