หจก.โอ.เค. ออลทูลส์  ได้รับการแต่งตั้งจาก บจก.คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด (Karcher Retail Limited)

โดยคุณอโนชา เลิศเล้าสกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณวิสินี เรื่องคณะ ผู้จัดการฝ่ายขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย (Retail)

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณท์คาร์เชอร์ทั้งระบบ เมื่อวันที่ 20/9/2559